Moninaisuuden arvostaminen ja rasismin tiedostaminen on tärkeää työssämme – koulutus mahdollisti sen, että vaikeistakin asioista uskalletaan puhua ääneen - Loistohoiva
Moninaisuuden arvostaminen ja rasismin tiedostaminen

Moninaisuuden arvostaminen ja rasismin tiedostaminen on tärkeää työssämme – koulutus mahdollisti sen, että vaikeistakin asioista uskalletaan puhua ääneen

Yhteiset Lapsemme tuli pyynnöstämme pitämään työyhteisöllemme moninaisuus- ja rasisminvastaisuuskoulutusta syyskuussa. Koulutuskokonaisuus sisälsi teoriaa, yhteistä ja yksilökohtaista pohdintaa ja toiminnallisia harjoituksia ryhmässä.

  • 72% osallistuneista koki saavansa paljon keinoja tunnistaa rasismia ja puuttua rasismiin ja rasistisiin tilanteisiin.
  • 67% osallistuneista kokivat tietämyksen omasta identiteetistä, ennakkoluuloista ja etuoikeuksista vahvistuvan.
  • 67% kokivat että koulutuksesta oli hyötyä heidän työssään ja arjessa.

Koulutus kehittää valmiuksia ja osaamista toimia erilaisten ihmisten kanssa. Se lisää tietoa siitä, mitä rasismi ja syrjintä ovat sekä antaa keinoja puuttua rasistisiin käytäntöihin, tilanteisiin tai syrjivään puheeseen.

moninaisuus ja rasisminvastaisuuskoulutus 2
Käsittelimme olennaisia termejä ja niiden oikeaa käyttämistä. Kuvassa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ero selitetty kuvina ja tekstinä.

Moninaisuus- ja rasisminvastaisuuskoulutuksen teemat ovat ajankohtaisia työssämme ja yhteiskunnallisessa mittakaavassa.

Rasismin tiedostaminen yhteiskunnallisena rakenteellisena ilmiönä, sekä moninaisuuden arvostaminen asiakastyössä ja työyhteisössä ovat keskeisessä roolissa yrityksessämme. Terminä rasismi oli tärkeää käydä yhdessä läpi, sillä kyse on yhteiskunnallisesti laajalti vaikuttava ilmiö.

Vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa Suomi oli rasistisimmaksi koettu EU-maa*. Koulutus avasi silmiä rasistisiin yhteiskuntarakenteisiin, eri syrjinnän muodoille ja omiin asenteisiin. Vaikka olimme kaikki yhtä mieltä siitä, että työssämme pyrimme kohtaamaan jokaisen asiakkaan ja työntekijän tasavertaisesti niin tiedostamme myös mahdollisuuden alitajunnassa vaikuttaviin ennakkoluuloihin.

Osa henkilökunnastamme on törmännyt rasismiin enemmän kun toiset. Kuitenkin olimme yhtä mieltä siitä, että vaikka emme henkilökohtaisesti kokisi rasismia tai olisi sitä todistamassa, emme voi sulkea silmiämme siltä, että toisille syrjintä tai rasistiset letkautukset ovat arkipäivää. Voimme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, kuinka kohtelemme toisiamme tai kuinka toimimme tilanteessa, jossa huomaamme jonkun kokevan rasismia tai syrjintää.

Rasismin tiedostaminen ja keinot siihen puuttumiseen ovat tärkeitä taitoja töissä ja sen ulkopuolella.

*Tutkimukseen osallistuneista EU-maista (kaikki maat eivät osallistuneet tutkimukseen).

moninaisuus ja rasisminvastaisuuskoulutus 2
Käsittelimme olennaisia termejä ja niiden oikeaa käyttämistä. Kuvassa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ero selitetty kuvina ja tekstinä.

"Koen työyhteisömme moninaisena usealla tavalla."

Koulutuksen aikana esiin nostettiin kysymys ”Arvostaako työyhteisömme moninaisuutta?”

Oli suuri ilo huomata, että hoivatyöntekijöistämme kaikki vastasivat joko olevansa täysin samaa mieltä, tai lähes samaa mieltä. Eräs avasi keskustelun sanomalla ”koen meidän työyhteisön moninaisena usealla eri tavalla”. Hän jatkoi listaten, kuinka hoivatyöntekijöidemme keskuudesta löytyy monen ikäisiä, kulttuuritaustaisia ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia hoiva-alan ammattilaisia.

Moninaisuuden arvostaminen ja sen vaaliminen ovat ehdottomasti yksi toimintaperiaatteistamme ja arvoistamme. Oli siis upeaa kuulla myös suoraan hoivatyöntekijöiltämme, kuinka he kokevat moninaisuuden rikkautena.

Työntekijöiden lisäksi asiakaskuntamme on hyvin moninainen. Ikäihmisissä löytyy monenlaista diagnoosia ja avun tarvetta, erityislapsiperheissä monikulttuurisuus on vahvasti edustettuna. Siksi on tärkeää, että myös apu jota he kotiin meiltä saavat on yksilöllisesti suunniteltua ja joustaa moneen tilanteeseen ja tarpeeseen.

moninaisuus ja rasisminvastaisuuskoulutus 3
Koulutuksia pidettiin kaksi, jolloin jokainen halukas pääsi osallistumaan ja ryhmä pysyi riittävän pienenä harjoituksiin nähden.

Koulutuksen ilmapiiri mahdollisti rehellisen tarkastelun omaan identiteettiin ja alitajunnassa vaikuttaviin ennakkoluuloihin.

Koulutuksen aikana tutkimme omaa identiteettiä. Identiteetillä tarkoitetaan ihmisen omaa määritelmää itsestään. Siihen kuuluu omia henkilökohtaisia persoonallisuuden piireteitä, kykyjä, ideologioita, rooleja ja fyysisiä ominaisuuksia. Ne muodostavat meistä uniikin yksilön.

Itsereflektio auttaa meitä ymmärtämään paremmin itseä, ja myös toisten moninaisuutta. Oman identiteetin pohdiskelu auttaa meitä ymmärtämään myös muiden identiteetin muodostumisen moninaisuuteen.

Loistohoivan toimisto- ja hoivahenkilökunta kokee rasismin tiedostamisen olevan tärkeää työssämme. Kaikkien tasapuolinen kohtelu ja laadukas hoito on tärkeää arvoillemme. Kuitenkin monet kommentoivat, että vaikka pyrkimyksistä huolimatta on mahdollista, että ennakkoluulot vaikuttavat alitajuisesti taustalla. Positiivista oli huomata, että koulutuksen ilmapiiri oli niin lempeä ja turvallinen, että näistäkin asioista uskallettiin puhua ääneen.

Koulutuksen aikana saimme paljon tilaa avoimelle yhteiselle pohdinnalle. Usein päädyimmekin siihen, että omista pyrkimyksistä ja rasisminvastaisesta arvomaailmasta huolimatta törmäämme tilanteisiin, jossa alitajuntaiset ennakkoluulomme saattavat vaikuttaa kohtaamisiin. Jokaisella meistä on ennakkoluuloja joistain asioista, se on normaalia ihmisen käyttäytymistä ja niin aivomme toimivat. Olennaista kuitenkin on pyrkiä huomaamaan ja tunnistamaan ennakkoluulot, ja tietoisesti pyrkiä toimimaan tasa-arvoisesti jokaista kohtaamaamme ihmistä kohtaan.

Poimintoja hoivatyöntekijöiden antamasta palautteesta:

”Koulutus auttoi tiedostamaan paremmin mahdollisia omia ennakkoluuloja. Koen osaavani varautua rasismin kohtaamiseen paremmin, ja saavani työkaluja siihen puuttumiseen. Koulutus auttoi myös ymmärtämään maahanmuuttajataustaisia asiakkaitamme ja henkilökuntaa paremmin.”

”Moninaisuus on aina yhteiskunnalle/yhteisölle parempi, hyödyllisempi.”

”Tunnistin paremmin etuoikeuskehän. Ymmärsin, että itselläni ovat asiat hyvin ja että meidän ympärillä on paljon ihmisiä jotka tarvitsevat apua, ohjausta ja tukea. Autetaan yhdessä!”

Keskiarvomme koulutukselle kokonaisuudessaan oli 4,2/5.

Kiitos paljon Yhteiset Lapsemme!

Kouluttajat Marjukka Rauhala ja Alice Jaske
Kouluttajat Marjukka Rauhala ja Alice Jaske
moninaisuus ja rasisminvastaisuuskoulutus 4
Toiminnalliset tehtävät havainnollistivat rakenteellista rasismia ja syrjintää
moninaisuus ja rasisminvastaisuuskoulutus 1
Koulutus sisälsi yksilö- ja ryhmätehtäviä